II- ULUSLARARASI CEZA İSTİNABE EVRAKININ HAZIRLANMASI :

Ceza istinabe talebinde bulunmak için öncelikle Genelgenin 1 nolu ekinde bulunan ve aşağıda linkleri verilen örnekler dikkate alınarak ilgili ülkenin adli makamlarına hitaben talepname hazırlanmalı, hazırlanan talepname ve ekleri talep edilen ülkenin resmi diline tercüme ettirilmelidir. Sonrasında evrakın Türkçesi ve tercümesi ilgili ülkeye iletilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmelidir.

SORUŞTURMA  Aşamasında Kullanılabilecek Ceza İstinabe Talepnameleri
ŞÜPHELİ  Savunmasının alınması için ceza istinabe talepname örneği
MÜŞTEKİ beyanının alınması için ceza istinabe talepname örneği
TANIK beyanının alınması için ceza istinabe talepname örneği
BİLGİ-BELGE temini için ceza istinabe talepname örneği
ŞÜPHELİLERİN nüfus/adli sicil/adres bilgilerinin temini için talepname örneği

KOVUŞTURMA  Aşamasında Kullanılabilecek Ceza İstinabe Talepnameleri
SANIK  Savunmasının alınması için ceza istinabe talepname örneği
MÜŞTEKİ / MÜDAHİL beyanının alınması için ceza istinabe talepname örneği
TANIK beyanının alınması için ceza istinabe talepname örneği
BİLGİ-BELGE temini için ceza istinabe talepname örneği
SANIKLARIN nüfus/adli sicil/adres bilgilerinin temini için talepname örneği

Talepname örneklerinin tümünü indirmek için tıklayınız...

Ceza tebligat talepname örneklerine erişim için tıklayınız...

Ceza İstinabe evrakı aşağıdaki belgeleri ihtiva etmelidir:
a) Talepname,
b) İddianame (kovuşturma aşamasında)
c) Uygulanması muhtemel kanun maddelerinin metinleri,
d) Şikayet, savunma veya tanık ifade suretleri,(talep konusuyla ilgili olduğu ölçüde ve ilgili kişilere ait olmak koşuluyla)
e) Gerekli olduğu ölçüde Yargıtay ilamı, görevsizlik ve yetkisizlik kararları,
f) Delil niteliğindeki belgeler (örn. internet yoluyla işlenen suçlarda internet sayfasının çıktısı, taksirli suçlarda kusur raporu, sahtecilik suçlarında bilirkişi raporu vb.),
g) Taleple ilgili olduğu düşünülen diğer belgeler,
h) Talepnamenin ve ekli evrakın tercümesi .

İstinabe talepnamesi aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir :
a) Talepte bulunan adli makamın adı,
b) Maddî olguların özeti,
c) Uygulanması muhtemel kanunun açık adı, ilgili maddelerin numaraları
d) İstenilen yardımlaşmanın tanımı, gerekçesi ve talep ediliyorsa herhangi bir özel usûlün ayrıntıları,
e) Mümkün olduğu ölçüde, ilgili kişinin kimliği, adresi ve uyruğu,
f) Delil, bilgi veya işlemlerin hangi amaçla talep edildiği.

İstinabe Talebi Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

A) İçeriğe İlişkin Hususlar Talepnamenin detaylı hazırlanması :
Talepnamelerde;
- isnat edilen suçun ne olduğunun belirtilmesi ve suçun işleniş şeklinin detaylı olarak anlatılması,
- talebin ilgilisine (sanığa, tanığa veya müştekiye) sorulacak soruların talepname içerisinde liste halinde gösterilmesi,
-ilgili kanun maddelerinin numaralarının ve suç için kanunda öngörülen ceza miktarının belirtilmesi ( Örn. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis vb.) gerekmektedir.
Sadece iddianameye atıf yapılarak iddianamedeki isnatlar doğrultusunda savunma veya ifade alınması talebini içeren talepnameler yetersiz bulunmaktadır.

Talepnamelerde yalın bir dil kullanılması :
Talepnameler yabancı adli makamların kolaylıkla anlayabileceği şekilde hazırlanmalıdır. Tercümede meydana gelen kayıplar ve anlam kaymaları nedeniyle çok uzun veya devrik cümleler yabancı adli makamlar tarafından anlaşılamamaktadır. Bu nedenle kısa ve düz cümlelerin kullanıldığı bir anlatım tercih edilmeli, talepnamenin Türkçesinden çok tercümesinin alacağı şeklin önemli olduğu dikkate alınmalıdır.

Sözleşmeye atıf :
Talepnamede, ilgili ülke ile aramızdaki çok taraflı sözleşmeye (CİKAYAS vb) veya ikili antlaşmaya atıf yapılmalıdır. Yabancı adli makamları ilgilendirmediğinden, sözleşme veya antlaşmaları onaylayan kanunların tarih, no ve resmi gazetede yayım tarihi gibi bilgilerin yazılmasına gerek yoktur.

Talepnamede kısaltmalara yer verilmemesi :
Talepnamede talebin dayanağı olarak gösterilen 'Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi' veya diğer sözleşmeler tam adıyla yazılmalıdır. 'CİKAYAS' vb. kısaltmalar yabancı adli makamlar tarafından anlaşılamamaktadır.
Diğer yandan kanun isimleri ''TCK' , 'CMK' gibi kısaltmalarla veya 3713 S.K. gibi sadece kanun numarasıyla değil tam adıyla yazılmalıdır.

Talepnamede süre belirtilmemesi :
Talepnamede talebin yerine getirilmesi için kesin tarih belirtilmemelidir. Zira evrak, istemi yerine getirecek yabancı adli makama ulaştığında, belirlenen süre geçmiş olabileceğinden istemin yerine getirilmesine gerek kalmadığı düşüncesiyle talep yerine getirilmeden iade edilebilmektedir.

B) Şekli Hususlar
İmza,mühür,aslına uygunluk şerhi :

Talepnameler Hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından ad, soyad ve ünvan yazılmak suretiyle imzalanıp mühürlenmelidir.
Talepnameye ekli Türkçe evrakın görevli memur tarafından aslına uygun olduğuna dair şerh verilip mühürlenip imzalanması gerekmektedir.
Tercüme evrakının, tercüman tarafından tercüme edilen dilde şerh verilip imzalanması ve kaşelenmesi yeterlidir. Bu evrakın ayrıca adli görevlilerce imzalanmasına veya paraflanmasına gerek yoktur.

Yurtdışı adresinin yazılışı :

Evrakta, ilgili kişilerin yurtdışı adresleri mutlaka orijinal haliyle ve mevcutsa posta kodunu içerecek şekilde yazılmalıdır. Türkçe okunuşu ile yazılan yabancı adresteki muhatabın bulunması mümkün olamamakta ve istem yerine getirilememektedir.

Kimlik veya pasaport fotokopisinin eklenmesi :
Evrakın muhatabı yabancı uyruklu kişi ise, kişinin isim ve adresinin yazılı olduğu kimlik ve özellikle pasaport fotokopilerinin mutlaka evraka eklenmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslâm Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan gibi Latin alfabesi kullanmayan devletlerin uyrukları ile ilgili istemlerde bu esasa uyulmaması halinde istemin yerine getirilmesi mümkün olamamaktadır.

Dosyalama :
Kolay incelenebilmesi için evrak delinerek telli dosyaya takılmalıdır. Evrakı tutturmak için zımba kullanılmamalıdır.
Evrak 2 takım halinde düzenlenip gönderilmelidir. Her bir takımda evrakın Türkçesi toplu halde üstte, tercümesi toplu halde altta olmalıdır.
Yırtık olan veya A4 ebatında olmayan evrakın okunaklı fotokopisi çekilerek usulüne uygun olarak onaylanmak suretiyle gönderilmesi gerekmektedir.

Evrakın fiziki ortamda gönderilmesi :
Evrak ıslak imzalı ve mühürlü olarak fiziki ortamda gönderilmelidir. Fiziken gönderilmeyip yalnızca UYAP üzerinden veya faks yoluyla gönderilen evrak yabancı adli makamlara gönderilememektedir.
Evrakın tercümana teslimine ilişkin tutanak, sarf kararı ve tercüme için yapılan yazışmalar ile ara kararlar gibi istinabe talebini yerine getirecek olan yabancı adli makamı ilgilendirmeyen yazışmalar adli yardımlaşma evrakına eklenmemelidir.

Evrakın ayrıca elektronik ortamda gönderilmesi :

Fiziki ortamda hazırlanan evrak ayrıca taranarak UYAP üzerinden Bakanlığımıza gönderilmelidir. Bakanlığımıza elektronik ortamda gelen evrak UYAP sisteminde arşivlendiğinden, evraka sistem üzerinden her zaman ulaşım sağlanabilmekte, fiziki dosyanın zayi olması durumunda veri kaybı önlenmektedir.

C)Tercüme İşlemleri : Evrak, muhatap devletin resmi diline tercüme ettirilmelidir. Tercüme dillerinin listesi Genelgenin 2 numaralı ekinde gösterilmiştir.
Fransa ve Hollanda'ya gönderilecek istinabe talepleri için tercümeye gerek yoktur.
Talimatta değişiklik yapıldığı takdirde tercümesinin de düzeltilmesi gerekmektedir.
Tercüme işlemi için başka şehirlere yazılacak talimatın zaman ve emek kaybına neden olabileceği dikkate alınarak, hukuki tercüme yapabilen tercüme bürolarının olduğu yerlerde mümkün olduğu ölçüde (tercüme kalitesi yeterli ise) yerel imkanlar kullanılmalıdır.
Bakanlığımızda tercüme işlemi yapılmamaktadır.

D)Yabancı devletlerde bulunan diplomatik temsilcilerimize ilişkin talepler :
Yabancı devletlerdeki diplomat veya konsoloslarımızın bulundukları ülkelerin adli makamı huzurunda şüpheli veya sanık sıfatıyla ifade vermeleri görevlerinin niteliği bakımından sakınca doğurabilmektedir. Bu gibi hallerde söz konusu meslek mensuplarının yurda geliş tarihleri Dışişleri Bakanlığından öğrenilip, geldiklerinde ilgili adli makamlara başvurmaları gerektiğinin anılan Bakanlık aracılığıyla kendilerine bildirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
***Diğer bölümlere ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız...
   
I-
GENEL BİLGİLER
   
III-
BAZI SUÇLARA İLİŞKİN ADLİ YARDIM TALEBİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
   
IV- EL KOYMA VE MÜSADERE KARARLARININ İNFAZI VE VARLIKLARIN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN KARŞILIKLI ADLİ YARDIMLAŞMA
   
V- YABANCI DEVLETLERİN İSTİNABE TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
   
VI- NÜFUS, SABIKA, ADRES, EKONOMİK /SOSYAL DURUM ve YURDA GİRİŞ-ÇIKIŞ BİLGİLERİNİN TEMİNİ
   
VII- YABANCI PASAPORTLARININ İADESİ
   
VIII- YABANCI ÖLÜM OLAYLARININ BİLDİRİLMESİ
   
IX- İNTERNET ORTAMINDA İŞLENEN SUÇLARDA ULUSLARARASI CEZA İSTİNABE İŞLEMLERİ

 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.