HİZMETLER > ADLİ YARDIMLAŞMA > SUÇLULARIN İADESİ
III- TÜRKİYE’DEN YURT DIŞINA YAPILAN TALEPLERDE İADE EVRAKININ HAZIRLANMASI
İade talebinde bulunmak için öncelikle Genelgenin 1 ve 2 nolu eklerinde bulunan ve aşağıda linkleri verilen örnekler dikkate alınarak ilgili ülkenin adli makamlarına hitaben bir iade talepnamesi hazırlanmalıdır.

ŞÜPHELİLER İçin İade Talepnamesi  Örneği
SANIKLAR İçin İade Talepnamesi  Örneği
HÜKÜMLÜLER  İçin İade Talepnamesi  Örneği
TERÖR Suçluları İçin İade Talepnamesi Örnekleri

İade talepnamesinin ekinde aşağıdaki belgeler yer almalıdır :
İddianame (sanıklar veya hükümlüler için)
Kesinleşme şerhini içeren Mahkeme hükmü (hükümlüler için)
Yakalama emri veya (gıyabî) tutuklama müzekkeresi,
Suça uygulanan veya uygulanacak kanun madde metinleri (dava veya ceza zamanaşımı ile ilgili olanlar dâhil),
Nüfus cüzdanı / pasaport fotokopisi, (bunlar yoksa nüfus kaydı)
Kırmızı bülten,
Parmak izi formu,
Fotoğraf ve fotoğraflı eşkâl tanımlama tutanağı,
Suçun ispatı için hayati öneme sahip bazı deliller (Örn. iadesi istenilen kişi ve ilgili suç hakkında önemli bilgileri veren tanık beyanı, arama sonucunda ele geçen patlayıcıların resimleri  vb.)

İade Talepnamesi Aşağıdaki Bilgileri İçermelidir :
Aşağıda belirtilen bilgiler yukarıda linkleri verilen örnek talepnamelerin içinde bölüm başlıkları halinde belirtilmiştir.  Her bir bölüm ayrıntılı şekilde doldurulmalıdır.
-İadesi istenilen kişiye ilişkin bilgiler
-İddianameye ilişkin bilgiler
-Yargılama konusu suça ilişkin bilgiler 
-Suçun işlenişine ilişkin olgular
-İadesi istenilen kişi aleyhindeki deliller
-Tutukluluk bilgileri
-Savunma yapılmasına ilişkin bilgiler
-Hükmün yüze karşı verilip verilmediği  (hükümlüler için)
-Zamanaşımına ilişkin bilgiler
-Şartlı tahliye ve bihakkın tahliye tarihleri  (hükümlüler için)
-Adli yardımlaşma talebinin dayanağı olan sözleşmeler
-Garantiler
-Talep Sonucu

İade Talepnamesi Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
A) İçeriğe İlişkin Hususlar

Suçun işlenişine ilişkin olgular bölümü :
Yukarıda linkleri verilen talepname örneklerinde  ‘Suçun işlenişine ilişkin olgular’ bölümü yer almaktadır. Bu bölüm hazırlanırken suçun işleniş şekli, yer ve zaman belirtilerek detaylı olarak anlatılmalıdır.
Hükümlüler için hazırlanan iade talepnamelerinde, iddianamedeki olgulara değil gerekçeli kararda mahkeme tarafından kabul edilen olgulara yer verilmelidir.
Sanıklar için hazırlanan iade talepnamelerinde suça ilişkin olgular iddianameden olduğu gibi kopyalanarak aktarılmamalı, daha sade bir anlatımla yeniden yazılmalıdır. Çünkü iddianamelerdeki olgular (iadesi istenmeyen) birden fazla sanığa ilişkin olabilmekte ve bu durum iade talebinin anlaşılmasını güçleştirebilmektedir.

Talepnamelerde yalın bir dil kullanılması :
Çok uzun veya devrik cümleler, tercümede meydana gelen kayıplar ve anlam kaymaları nedeniyle yabancı adli makamlar tarafından anlaşılamamaktadır. Özellikle iddianamelerden kopyalanarak talepnamelere eklenen paragraflarda yer alan sıralı cümle yapısı ve devrik cümleler tercüme sırasında anlam değişikliğine uğramaktadır.  Bu nedenle kısa ve düz cümlelerin kullanıldığı bir anlatım tercih edilmelidir. Talepnamenin Türkçesinden çok tercümesinin alacağı şeklin önemli olduğu dikkate alınmalıdır. 
Aşağıda, örnek anlatıma yer verilmiştir.
Sanık M. KAYA ile (bundan sonra KAYA olarak geçecektir)  maktul Y. TOPRAK (bundan sonra TOPRAK olarak geçecektir) arasında bir alacak meselesi nedeniyle husumet bulunmaktadır. KAYA  08.11.2009 günü  TOPRAK’ı arayarak yüz yüze görüşmek istediğini söylemiştir. KAYA ve TOPRAK Ankara’nın Kayadibi Beldesi yakınında boş bir arazide buluşup tartışmaya başlamışlardır. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüşmüştür. TOPRAK olay yerinde bulduğu bir demir çubukla KAYA’ya saldırmıştır. Kafasına aldığı darbe nedeniyle KAYA yere düşmüştür.  ‘seni öldüreceğim’ diyerek tekrar  KAYA’nın  üzerine yürüdüğü sırada KAYA üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancası ile TOPRAK’a ateş etmiştir. Mermilerden biri TOPRAK’ın başına, diğeri de göğüs bölgesine isabet etmiştir. KAYA, TOPRAK’ı olay yerinde bırakıp ayrılmıştır. Saatler sonra oradan geçen tanıklar PH ve FS TOPRAK’ı yaralı halde bularak hastaneye götürmüştür. Hastanede 3 gün yoğun bakımda kalan TOPRAK aldığı yaralar nedeniyle 11.11.2009 tarihinde ölmüştür.

Sözleşmeye atıf :
İade talepnamesinde, ilgili ülke ile aramızdaki çok taraflı sözleşmelere veya ikili antlaşmalara atıf yapılmalıdır. Sözleşmeler konusunda daha fazla bilgi için bkz. yukarıda İade İşleminin Hukuki Dayanakları
Yabancı adli makamları ilgilendirmediğinden, sözleşme veya antlaşmaları onaylayan kanunların tarih, no ve resmi gazetede yayım tarihi gibi bilgilerin yazılmasına gerek yoktur.

Deliller bölümü :
Talepnamenin deliller bölümünde iadeye konu suçu ispata yarayacak deliller hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmelidir.
Örn : Adli Tıp Kurumu – Dairesinin – tarihli raporunda maktulün vücudundan çıkan mermi çekirdeğinin sanık X’e ait tabancadan çıkmış olduğu belirtilmiştir.

Tanık ifadelerine atıf yapılırken, ifadelerin hangi makam huzurunda ve yeminli olarak verilip verilmediği belirtilmelidir.
Örn : Tanık T Cumhuriyet Savcısına verdiği --- tarihli yeminli ifadesinde sanığın maktule ateş ettiğini gördüğünü belirtmiştir.

Talepnamede kısaltmalara yer verilmemesi :
Talepnamede talebin dayanağı olarak gösterilen  ‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi' veya diğer sözleşmeler tam adıyla yazılmalıdır. 'SİDAS' vb. kısaltmalar yabancı adli makamlar tarafından anlaşılamamaktadır.
Diğer yandan kanun isimleri, ''TCK' , 'CMK' gibi kısaltmalarla veya 3713 S.K. gibi sadece kanun numarasıyla değil kanunun tam adı belirtilerek yazılmalıdır.

B) Şekli Hususlar
İmza,mühür,aslına uygunluk şerhi :
Talepnameler Hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından ad, soyad ve ünvan yazılmak suretiyle imzalanıp mühürlenmelidir.
Talepnameye eklenen evrakın ise (kırmızı bülten formu, parmak izi formu vb.) Hakim veya C.Savcısı tarafından imzalanması zorunlu olmayıp görevli memur tarafından aslına uygun olduğuna dair şerh verilip mühürlenip imzalanması yeterlidir.
Tercüme evrakında sadece tercümanın imzasının ve kaşesinin bulunması yeterli olup ayrıca adli makamlarca imzalanıp mühürlenmesine gerek yoktur.

Kimlik veya pasaport fotokopisinin eklenmesi :
İadesi istenilen kişinin kimliğinin ve mevcutsa pasaportunun fotokopileri iade evrakına eklenmelidir.

Dosyalama :
Evrak delinerek telli dosyaya takılmalıdır. Evrakı tutturmak için zımba kullanılmamalıdır.
Evrak 3 takım halinde düzenlenip gönderilmelidir.  

Evrakın fiziki ortamda gönderilmesi :
Evrak ıslak imzalı ve mühürlü olarak fiziki ortamda gönderilmelidir. Fiziken gönderilmeyip yalnızca UYAP üzerinden veya faks yoluyla gönderilen evrak yabancı adli makamlara gönderilememektedir.

Evrakın ayrıca elektronik ortamda gönderilmesi :
Fiziki ortamda hazırlanan evrak ayrıca taranarak UYAP üzerinden Bakanlığımıza gönderilmelidir. Bakanlığımıza elektronik ortamda gelen evrak UYAP sisteminde arşivlendiğinden, evraka sistem üzerinden her zaman ulaşım sağlanabilmekte, fiziki dosyanın zayi olması durumunda veri kaybı önlenmektedir. Diğer yandan, zaman zaman yaşanan yabancı adli makamlarca evrak kaybedilmesi gibi durumlarda Bakanlığımızca e-posta yoluyla evrak ikmali sağlanarak sonuç alınabilmektedir.

Tercüme İşlemleri :
Adli makamlarımızca hazırlanan iade evrakı tercüme edilmeksizin Bakanlığımıza gönderilmelidir. Bakanlığımızca incelenen evrak bilahare tercümeye gönderilmektedir.
Tercüme bürolarının erişimi için tercüme dillerinin listesi aşağıdaki linkte gösterilmiştir.
Tercüme dillerinin listesi

 
***Diğer bölümlere ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız...
   
I -
GENEL BİLGİLER:
   
II-
İADE İŞLEMİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI:
   
IV- YENİDEN YARGILAMA KONUSUNDA GARANTİ VERİLMESİ:
   
V- İADE EDİLEN KİŞİNİN İADE TALEBİNE KONU EDİLMEYEN SUÇLARDAN YARGILANMASI VEYA BU TÜR HÜKÜMLERİN İNFAZI:
   
VI- YABANCI ÜLKELERDEN GELEN İADE TALEPLERİ:
   
VII- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE ARAMIZDAKİ SUÇLU İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL

 

 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.