BELGELER > GENELGELER
63/2
 Hukukî Konularda Uluslararası İstinabe Taleplerine Uygulanacak Esaslar

  Genelge metni (.pdf)
  Genelge Metni (.doc)

(.doc)
 

EK-1  İstinabe Talepnamesi (İngilizce, Fransızca)


(.doc)
 

EK-2  1970 Tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması
Hakkında Lahey Sözleşmesine Taraf Devletler


(.doc)
 

EK-3  1970 Tarihli Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması
Hakkında Lahey Sözleşmesine Taraf Devletlerin Merkezî Makamları ve Yazışma Dilleri


(.doc)
 

EK-4  1954 Tarihli Lahey Hukuk Usulüne Dair Sözleşmeye Taraf Olan Devletler


(.doc)
 

EK-5 Devletlere Göre Özellik Arz Eden Uygulamalar


(.doc)
 

EK-6 Belçika’nın İdari Bölünmesi İtibarıyla, Adli Yazışma Dilleri ve Görevli Başkonsolosluklar


(.doc)
 

EK-7 İsviçre’nin İdarî Bölünmesi İtibarıyla Adli Yazışma Dilleri ve Adresleri

63/3 
Hukukî Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri

  Genelge Metni (.pdf)
  Genelge Metni (.doc)

(.pdf)
 

EK-1  1965 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayrî Adlî Belgelerin Yabancı
Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesine Taraf Devletler


(.pdf)
 

EK-2  1965 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayrî Adlî Belgelerin Yabancı
Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesine Taraf Devletlerin Merkezî
Makamları ve Yazışma Dilleri


(.doc)
 

EK-3  184 Numaralı Form


(.pdf)
 

EK-3  184 Numaralı Form


(.doc)
 

EK-4  Tebliğ Talepnamesi (İngilizce)


(.pdf)
 

EK-4  Tebliğ Talepnamesi (İngilizce)


(.doc)
 

EK-4  Tebliğ Talepnamesi (Almanca)


(.pdf)
 

EK-5  1965 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî ve Gayrî Adlî Belgelerin Yabancı
Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesinin 10/a maddesine Göre Doğrudan
Tebligat Yapılabilen Devletler


(.pdf)
 

EK-6  1954 Tarihli Lahey Hukuk Usulüne Dair Sözleşmeye Taraf Olan Devletler


(.pdf)
  EK-7 Belçika’nın İdari Bölünmesi İtibarıyla, Adli Yazışma Dilleri ve Görevli Başkonsolosluklar

(.pdf)
  EK-8 İsviçre’nin İdarî Bölünmesi İtibarıyla Adli Yazışma Dilleri ve Adresleri

(.pdf)
  EK-9 Devletlere Göre Tebligat İşlemlerinde Uygulanacak Esaslar

(.doc)
  EK-10 İşlem Fihristi

(.pdf)
  EK-10 İşlem Fihristi

(.pdf)
  EK-11 Almanyadaki Başkonsolosluklarımızın Görev Bölgelerini Gösterir Posta Kodları Listesi ve Adresleri
64/2
Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin Sözleşmelerin Uygulanması


  Genelge Metni (.pdf)

  Genelge Metni (.doc)

(.doc)
  EK-1 Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

(.doc)
  EK-2 Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Taraf Olan Devletler

(.doc)
  EK-3 Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Taraf Olan Devletler Merkezî Makamları ve Yazışma Dilleri

(.doc)
  EK-4 Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 1958 Tarihli Lahey Sözleşmesi

(.doc)
  EK-5 Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 1958 Tarihli Lahey Sözleşmesine Taraf Olan Devletler

(.doc)
  EK-6 Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 1973 Tarihli Lahey Sözleşmesi

(.doc)
  EK-7 Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin 1973 Tarihli Lahey Sözleşmesine Taraf Olan Devletler

(.doc)
  EK-8 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 3’üncü Maddesi Uyarınca Düzenlenen Talep Formu

(.doc)
  EK-9 Adli Müzaheret Belgesi Örneği İngilizce, Fransızca, Almanca

(.doc)
  EK-10 Vekâletname Örneği İngilizce, Fransızca, Almanca

(.doc)
  EK-11 Bakiye Nafaka Alacağı Listesi İngilizce, Fransızca, Almanca

(.doc)
  EK-12 Banka Hesap Formu İngilizce, Fransızca, Almanca
65/2

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Kapsamı ve Uygulaması


  Genelge Metni (.pdf)

  Genelge Metni (.doc)

(.doc)
  EK-1 Taraf Devletler Listesi

(.doc)
  EK-2 Talep Formu (İngilizce, Fransızca)

(.doc)
  EK-3 Yetki Belgesi (Vekâletname) (İngilizce, Fransızca, Almanca)

(.doc)
  EK-4 Sözleşmeye Dil Yönünden Çekince Koyan Devletler
66/1
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Uygulanması


  Genelge Metni (.pdf)

  Genelge Metni (.doc)

(.doc)
  EKLER
67/1
68/1
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi


  Genelge Metni (.pdf)

  Genelge Metni (.doc)

(.doc)
  EKLER
69/2
Uluslararası Ceza İstinabe İşlemlerinde Adlî Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


  Genelge Metni (.pdf)

  Genelge Metni (.doc)

(.doc)
  EK1-a ŞÜPHELİ Savunmasının alınması için ceza istinabe talepname   örneği

(.doc)
  EK1-b MÜŞTEKİ beyanının alınması için ceza istinabe talepname örneği

(.doc)
  EK1-c TANIK beyanının alınması için ceza istinabe talepname örneği

(.doc)
  EK1-d BİLGİ-BELGE temini için ceza istinabe talepname örneği

(.doc)
  EK1-e ŞÜPHELİLERİN nüfus/adli sicil/adres bilgilerinin temini için   talepname örneği

(.doc)
  EK1-f  SANIK Savunmasının alınması için ceza istinabe talepname örneği

(.doc)
  EK1-g MÜŞTEKİ / MÜDAHİL beyanının alınması için ceza istinabe  talepname örneği

(.doc)
  EK1-h TANIK beyanının alınması için ceza istinabe talepname örneği

(.doc)
  EK1-ı BİLGİ-BELGE temini için ceza istinabe talepname örneği

(.doc)
  EK1-i SANIKLARIN nüfus/adli sicil/adres bilgilerinin temini için talepname örneği

(.doc)
  EK2 Adli Yardımlaşma Evrakının Tercüme Ettirileceği Diller

(.doc)
  EK3 Adli Yardımlaşma Taleplerine İlişkin Bazı Devletlerle İlgili Uygulamalar

(.doc)
  EK4 Uluslararası Adli İşbirliğine İlişkin Taraf Olduğumuz Avrupa Konseyi Sözleşmeleri

(.doc)
  EK5 Uluslararası Adli İşbirliğine İlişkin Taraf Olduğumuz Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri

(.doc)
  EK6 Adli Yardımlaşma Alanında Taraf Olduğumuz İkili Anlaşmalar

(.doc)
  EK7 Yabancı Uyruklu Kişilerin Nüfus-Sabıka Kayıtlarının Teminine ve Adreslerinin Tespitine İlişkin Olarak Bazı Devletlerle İlgili Uygulamalar

(.doc)
  EK8 İnterpole Üye Devletler
69/3
Cezai Konularda Uluslararası Tebligat


  Genelge Metni (.pdf)

  Genelge Metni
(.doc)

(.doc)
  EK1-a Takipsizlik Kararının Tebliği İçin Ceza Tebligat Talepnamesi Örneği

(.doc)
  EK1-b Mahkeme Hükmünün Tebliği İçin Ceza Tebligat Talepnamesi Örneği

(.doc)
  EK2 Tebligat Evrakının Tercüme Ettirileceği Dil ya da Diller

(.doc)
  EK3  Cezai Tebligat Konusunda Taraf Olduğumuz Çok Taraflı Sözleşme

(.doc)
  EK4 Cezai Tebligat Konusunda Taraf Olduğumuz İkili Anlaşmalar
69/4
Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Konularında Adlî Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


  Genelge Metni (.pdf)

  Genelge Metni
(.doc)

(.doc)
  EK1-a Geri Verme Talepnamesi Örneği (Şüpheli Talepnamesi Örneği)

(.doc)
  EK1-b Geri Verme Talepnamesi Örneği (Sanık Talepnamesi Örneği)

(.doc)
  EK2 Geri Verme Talepnamesi Örneği (Hükümlü)

(.doc)
  EK3 Kırmızı Bülten Formu (Şüpheli veya Sanık)

(.doc)
  EK4 Kırmızı Bülten Formu (Hükümlü)

(.doc)
  EK5 Mavi Bülten Formu

(.doc)
  EK6 Uluslararası Adli İşbirliğine İlişkin Taraf Olduğumuz Avrupa Konseyi Sözleşmeleri

(.doc)
  EK7 Suçluların Geri Verilmesi Alanında Taraf Olduğumuz İkili Anlaşmalar

(.doc)
  EK8 Hükümlülerin Nakli Alanında Taraf Olduğumuz İkili Anlaşmalar
70/1
Yabancı Uyrukluların Özgürlüklerinin Kısıtlanması ve Serbest Bırakılmalarının Bildirilmesi


  Genelge Metni (.pdf)

  Genelge Metni
(.doc)

(.doc)
  EK1 Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesine taraf ülkeler

(.doc)
  EK2 Konsolosluk İlişkileri Hakkında Aramızda İkili Anlaşma Bulunan Ülkeler

(.doc)
  EK3 Yabancı Uyrukluların Özgürlüklerinin Kısıtlanması ve Serbest Bırakılmalarının
Bildirilmesine İlişkin Bilgi Formu
71/1
Yabancıların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi ve Ölen Yabancıların Terekelerine Uygulanacak Esaslar  


  Genelge Metni (.pdf)

  Genelge Metni (.doc)

(.doc)
  EK1 “Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi”ne taraf ülkeler

(.doc)
  EK2 Konsolosluk İlişkileri Hakkında Aramızda İkili Anlaşma Bulunan Ülkeler

(.doc)
  EK3 Ölen Yabancılar Hakkında Bildirim Formu

(.doc)
  EK4 Avrupa Konseyi “Cenazelerin Nakline Dair Anlaşma” ya Taraf Ülkeler Listesi

(.doc)
  EK5   “Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası Malumat Teatisi Hakkında Sözleşme”ye Taraf Ülkeler Listesi
72/1

Ülkemizde görevli diplomatik misyon mensuplarının Bağışıklık ve ayrıcalıkları


  Genelge Metni (.pdf)

  Genelge Metni (.doc)

(.doc)
  EKLER
73

NATO-SOFA uygulaması


  Genelge Metni (.pdf)

  Genelge Metni (.doc)
74

Taşınmaz Mal Edinimi Konusunda Karşılıklılık İlkesinin Tespiti

"22/12/2012 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunun 35. maddesinde 03/05/2012 tarihli ve 6302 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle bu Genelge hükümsüz kalmış ve yürürlükten kalkmıştır."

 

 

 

 
 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster:BİLGİ İŞLEM BÜROSU
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.